Declaraţie de intenţie în susţinerea candidaturii pentru calitatea de Membru al Consiliului de Mediere, Alegeri 2015

Fănuţa LIŞMAN
Mediator  în cadrul Fănuţa Lişman-Birou de mediator
Membru al Asociatiei Profesionale Colegiul Mediatorilor
Blog Mediere şi mediatori  – mediere.infojust.ro (medierea.wordprFanuta Lisman alegeri 2015ess.ro)
Tel. 0721.791.680  Email: fanutalisman@yahoo.com

Declaraţie de intenţie  

Alegeri 2015  – Extras

 Doar împreună putem realiza schimbarea pe care ne-o dorim!

În detaliu, Delaraţia de intenţie o puteţi citi de aici: Declaratie de intentie Fănuţa LIŞMAN

Curriculum Vitae poate fi consultat de aici: Curriculum vitae Fanuta Lisman actualizat ian. 2015

Stimati colegi,

În contextul dificil pe care îl traversează astăzi medierea, înţeleg să-mi depun candidatura pentru calitatea de membru în viitorul Consiliu de Mediere şi sunt pregătită să-mi asum responsabilitatea în exercitarea acestui mandat, în scopul exclusiv al profesiei de mediator, pentru ca, în timp, medierea să-şi dobândească un rol bine meritat în societate, în ansamblul său ori în comunităţile mai mari sau mai mici, în rândul celorlalte profesii în general şi al celor cu care se intersectează în special, iar corpul profesional al mediatorilor să se bucure de prestigiu şi de recunoaştere profesională.

Sunt mediator autorizat de la începutul anului 2010, cu experienţă în medierea conflictelor din cele mai diverse domenii de activitate, plecând de la domeniul familiei şi ajungând la cele din domeniul comercial, de la cele mai simple cazuri, cum sunt cele ale recuperărilor de creanţe, până la cele cu grad mai mare de dificultate, intervenind inclusiv în cadrul unor proceduri speciale. De cele mai multe ori, am intervenit  în vederea soluţionării feluritelor dispute însă, au fost şi cazuri în care am lucrat în vederea prevenirii disputelor.

Am cunoscut greutăţile deschiderii biroului de mediator într-un context în care se vorbea foarte puţin despre mediere sau în şoaptă (când medierea era recomandată doar prietenilor), am cunoscut satisfacţiile unei activităţi susţinute de promovare a medierii în general şi a activităţii propriului birou în special, m-am bucurat de roadele unei activităţi zilnice în cadrul biroului de mediator de mai bine de patru ani, obţinute cu multă trudă în toţi aceşti ani de activitate şi am resimţit, poate mai târziu decât alţi colegi, greutăţile menţinerii unui birou în funcţiune, ale cărui cheltuieli au crescut de-a lungul timpului, odată cu dezvoltarea activităţii din anii 2012, 2013.

Odată ce numărul cazurilor de mediere a crescut iar experienţa s-a acumulat, am ales să împărtăşesc şi altora din experienţele din mediere, întâi pe blogul personal – „Mediere şi mediatori”, când în mediul online abia de găseai un mediator cu care să poţi avea un dialog pentru un schimb de experienţă, pe forumul cu acelaşi nume ori pe reţelele de socializare şi, mai apoi, în cadrul cursurilor de perfecţionare, la a căror concepere am contribui în bună parte, pe baza experienţelor acumulate.

În calitate de manager de proiect, uneori împreună cu alţi colegi, am coordonat activitatea mai multor echipe în proiecte de promovare a medierii şi/sau de clarificare a cadrului legislativ din domeniul medierii ori conex acesteia, în special în raport cu sistemul judiciar. Am publicat lucrarea „Medierea în procesul civil”, apărută al Editura Universitară în 2011 şi am scris numeroase articole de specialitate, contribuind astfel la o mai bună înţelegere a procedurilor, judiciare sau ale medierii.

Cunosc medierea şi problemele cu care se confruntă profesia noastră. Am fost implicată, în măsura posibilităţilor, fie personal, fie ca reprezentant al asociaţiei, în dezbaterile pe temele cele mai importante pentru profesie. Îmi sunt bine cunoscute dificultăţile care ne-au împiedicat să avem astăzi adoptat un Statut. Cunosc frământările privind nevoia organizării corpului profesional şi am identificat, alături de alţi colegi, factorii care au dus la incoerenţă legislativă şi, implicit, la ducerea în derizoriu a unei profesii ce tocmai se aşeza pe un făgaş firesc, de dezvoltare, în peisajul societăţii româneşti. Ştiu cum poate duce la arbitrariu lipsa unui Standard privind pregătirea profesională continuă.

Am luat atitudine şi m-am opus, fie instituţional, fie public, atunci când calea instituţională părea să nu dea roade, ori de câte ori am sesizat riscul de apariţie a arbitrariului în luarea deciyiilor care privesc profesia. Am criticat fapte şi atitudini dar am făcut şi propuneri de soluţionare a diferitelor situaţii cu care ne-am confruntat, ca profesie, în ultimii ani.

Este momentul schimbării însă nu oricum, ci o schimbare pe care s-o putem realiza doar împreună. O schimbare pe care s-o facem doar în interesul profesiei, pentru promovarea valorilor comune care să aducă fiecărui mediator prestigiu şi recunoaştere profesională.

Pentru toate acestea, astăzi, mă simt îndatorată să vin în faţa dumneavoastră cu propuneri concrete, pe câteva teme pe care eu le consider importante pentru profesia noastră, de natură să schimbe, măcar în parte, situaţia pe care o traversăm în prezent. Propunerile sunt făcute astfel încât să devină posibilă implicarea noastră, a tuturor, în realizarea schimbării pe care ne-o dorim.

În contextul în care ne aflăm astăzi, consider că rolul membrilor Consiliului de Mediere este cel al unor facilitatori ai unui proces de dezvoltare a profesiei, atât în plan intern cât şi extern, în raport cu alte instituţii şi entităţi ale statului cu rol în implementarea medierii în societatea românească. Acest rol presupune asumarea unei poziţii de neutralitate şi imparţialitate faţă de toate opţiunile mediatorilor şi, totodată, asigurarea unui cadru neutru, necesar luării deciziilor importante pentru profesie. În acest sens, la momentul preluării mandatului de membru în noul Consiliu de Mediere imi voi suspenda activitatea de formare în domeniul medierii, pe toată durata mandatului sau până la momentul reglementării incompatibilităţilor dintre calitatea de membru în Consiliul de Mediere şi cea de formator.

Astfel, ca membru în noul Consiliu de Mediere, sunt pregătită să-mi exercit rolul de facilitator în vederea realizării schimbărilor pe care ni le dorim cu toţii la acest moment, pe care le putem rezuma astfel:

  1. realizarea unui cadru legislativ care să încurajeze apelarea la mediere,
  2. adoptarea unui Statut, cu reglementări clare privind profesia în sine şi care să confere recunoaştere profesională mediatorilor
  3. adoptarea şi implementarea unor măsuri coerente, specifice, de promovare a medierii.

Concret, în realizarea celor trei puncte de mai sus, propunerile mele vizează următoarele teme pe care eu le-am identificat ca fiind de interes major, cu privire la care mi-am exprimat consecvent opinia de-a lungul timpului şi pe care eu le consider prioritare, iar pentru fiecare dintre acestea, am formulat câteva propuneri privind direcţiile pe care să mergem şi pe care le voi susţine atât în cadrul lucrărilor Consiliului de Mediere cât şi al celor din cadrul corpului profesional al mediatorilor, cu fermitatea dată de experienţa dobândită până acum în cadrul profesiei de mediator.

1. Deciziile din cadrul corpului profesional şi implementarea lor de către Consiliul de Mediere

În contextul unor reglementări lacunare privind corpul profesional al mediatorilor şi  al unor dispoziţii clare privind modul de organizare şi de luare a deciziilor care privesc în mod direct corpul profesional, pe fondul unui proces în continuă dezvoltare şi al dificultăţilor în adoptarea unor decizii comune la nivelul profesiei, Consiliul de Mediere a fost cel care, de-a lungul timpului, a luat decizii privind temele de interes major pentru mediatori, cu sau fără consultarea acestora. La acest moment, cred că este timpul ca, împreună, să identificăm un mod de luare a deciziei în cadrul profesiei, inclusiv în raport cu Consiliul de Mediere, în contextul legislativ actual.

Cum putem realiza acest lucru?

Printr-o decizie a mediatorilor autorizaţi, într-un proces de tip referendum, organizat de către noul Consiliu, cu concursul Comisiei Consultative a Corpului Profesional al mediatorilor.

Având în vedere experienţele de până acum din cadrul Comisiei Consultative a Corpului Profesional (în continuare CCCP) când oricare din modalităţile propuse au generat de fiecare dată nemulţumiri, pe bună dreptate, şi imposibilitatea de a ieşi din această situaţie prin vot în cadrul CCCP, indiferent în ce variantă, singura soluţie pe care o consider viabilă şi posibil de pus în aplicare este această consultare de tip referendum după ce, în prealabil, la nivelul unui grup de lucru constituit la nivelul Comisiei Consultative au fost identificate, una sau mai multe, propuneri care vor putea face obiectul consultării. Grupul de lucru va face şi propuneri privind minime reguli de organizare.

1. Timpul necesar şi rezultatele aşteptate?  

Termenele pot fi stabilite urmare a propunerilor din cadrul grupului de lucru, de preferat în maxim şase luni de la preluarea mandatului membrilor noului Consiliu de Mediere. Varianta acceptată cu o largă majoritate, va fi adoptată printr-o hotărâre a Consiliului de Mediere care va avea îndatorirea să aducă la îndeplinire voinţa corpului profesional. De asemenea, Regulamentul de funcţionare al CCCP va putea fi schimbat şi el, în baza voinţei mediatorilor, exprimată prin referendum. Odată identificată şi adoptată o modalitate/un proces de luare a deciziilor în cadrul profesiei, se vor economisi multe energii şi se vor putea lua decizii importante care ne privesc pe toţi, precum cele referitoare la Statutul profesiei de mediator, referitoare la organizarea corpului profesional ori la pregătirea continuă a mediatorilor.

Sub aspectul implementării deciziilor, vor fi necesare dezbateri, consultări şi adoptare de decizii în cadrul profesiei, care să stabilească rolul Consiliului de Mediere şi limitele în care acesta poate reglementa şi lua decizii în numele şi pentru corpul profesional al mediatorilor. Prilejul potrivit cred că va fi cel în cadrul procesului de adoptare a Statutului.

2. Armonizarea cadrului legislativ din domeniul medierii cu Decizia Curţii Constituţionale privind informarea obligatorie

Prioritate, chiar urgenţă apreciez că trebuie să devină pentru Consiliul de Mediere ca,  în contextul actual în care percepţia generală privind medierea este bine cunoscută, să-şi exercite rolul său de reglementare în vederea armonizării Legii 192/2006 cu decizia Curţii Constituţionale privind informarea, în conformitate cu propunerile CCCP, aflate deja pe masa Ministerului de Justiţie.

3. Adoptarea Statutului profesiei de mediator

Statutul – legea fundamentală a oricărui profesionist, este documentul ce-i conferă mediatorului dreptul de a se regăsi, de fapt şi de drept, în rândul celorlalte profesii reglementate în peisajul românesc, conferindu-i astfel statutul unui profesionist recunoscut şi apreciat de societate.

4. Transparenţă decizională la nivelul Consiliului de Mediere

În contextul reglementărilor actuale, transparenţa decizională devine mai importantă decât oricând. Pentru o transparenţă efectivă, este necesară asigurarea accesului la informaţie, consultarea şi participarea mediatorilor în procesul de luare a deciziilor sub toate aspectele care privesc profesia, inclusiv în plan financiar.

5. Comunicarea membrilor Consiliului de Mediere cu mediatorii

Această comunicare s-a dovedit, de-a lungul timpului, necesară şi utilă, inclusiv sub aspectul asigurării transparenţei decizionale.

Cum? Prin crearea unei platforme online securizate, nepublice, cu costuri minime de administrare, în contextul în care există astfel de platforme gratuite care să poată fi dezvoltate pentru a răspunde nevoilor minime ale profesiei de la acest moment. Administrarea platformei poate fi realizată de Consiliu în colaborare cu corpul profesional. Îmi sunt bine cunoscute aceste platforme şi ştiu că pot fi folosite la acest moment, cu costuri foarte mici de adaptare şi administrare a platformei, costuri care pot fi dimensionate în raport de bugetul existent.

6. Elaborarea unui standard privind pregătirea continuă a mediatorilor

După cum bine ştim, lipsa unui astfel de standard a generat, de-a lungul timpului, numeroase derapaje privind pregătirea continuă a fiecărui mediator. Formator fiind, am simţit în mod direct lipsa acestui standard şi am văzut cum se pot lua decizii, în mod discreţionar, în absenţa unor reglementări clare, care să fie acceptate de corpul profesional.

Avem nevoie de calitate a serviciilor de mediere prestate, avem nevoie de un standard profesional care să asigure echibru şi o pregătire de calitate, la care să aibă acces facil orice mediator aflat la început de drum în profesie sau cu o oarecare vechime, prin programe adaptate diferitelor nivele de experienţă ale mediatorilor, a căror evaluare să fie stabilită deasemenea în mod clar, fără să lase loc derapajelor de orice fel.

7. Identificarea rolului Consiliului de Mediere în organizarea corpului profesional al mediatorilor

Deşi atribuţiile Consiliului de Mediere, potrivit art. 20 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, sunt în mare parte administrative, de reglementare şi promovare a profesiei de mediator sau de control, pe fondul lipsei de coagulare la nivelul corpului profesional, Consiliul de Mediere a adoptat o serie de măsuri care, în mod firsc, ar fi trebuit luate de către corpul profesional, fapt ce a dus la erodarea rapidă a relaţiei corpului profesional cu Consiliul de Mediere. În acest sens, cred că devine necesară iniţierea unei dezbateri la nivelul corpului profesional şi adoptarea unor decizii care să permită Consiliului să cunoască limitele în care se poate încadra atunci când reglememntează aspecte care privesc în mod direct corpul profesional, pentru o bună colaborare pe termen lung, în beneficiul profesiei de mediator.

8. Promovarea medierii

Având în vedere experienţele de până acum în promovarea profesiei de mediator, cred că a venit timpul schimbării şi în ce priveşte promovarea. Cred că este timpul să stabilim câteva repere clare, după care să ne ghidăm cu toţii, de la promovarea realizată de către Consiliul de Mediere, până la fiecare promovare individuală. În acest sens, cred că este necesar un parteneriat real între Consiliul de Mediere şi corpul profesional, astfel încât să poată fi valorificate proiectele de până acum şi să se adopte un program de măsuri clare, cu un calendar convenit, care să poată fi respectat, pentru un demers cu rezultate cuantificabile.

Acestea sunt temele prioritare pe care vi le propun şi cu privire la care îmi asum ferm răspunderea să le aduc în prim planul activităţii Consiliului de Mediere şi al Corpului Profesional, astfel încât, odată ce-mi veţi acorda încrederea şi votul dumneavoastră, să realizăm schimbarea care să aducă profesiei recunoaştere şi prestigiu iar fiecarui mediator să-i fie astfel asigurate premisele pentru o bună funcţionare a activităţii sale.

Momentele sunt dificile pentru mediere şi pentru fiecare dintre noi. Am încredere că numai împreună putem realiza schimbarea pe care ne-o dorim. Şi, pentru că am convingerea că orice schimbare începe în mod real cu fiecare dintre noi, am încredere că poate fi şi realizată.

Am încredere că, la acest moment, ca mediatori, am înţeles că diversitatea de la nivelul corpului profesional este una benefică pentru profesie, şi poate fi maxim valorificată, iar pentru ajungerea la consens, pe temele de interes general, suntem gata cu toţii să folosim aceleaşi instrumente pe care le utilizăm cu clienţii noştri în mediere, cu acelaşi profesionalism de care dăm dovadă în fiecare mediere pe care o gestionăm.

Tot astfel apreciez că putem aborda lucrurile şi în cadrul noii echipe ce se va forma, diversitatea putând constitui un factor pozitiv, în măsura în care vor fi identificate interesele comune pentru profesie. Iar pentru ca viitoarea echipă să poată identifica cu uşurinţă aceste interese comune, ne revine nouă tuturor, stimaţi colegi, sarcina de a alege acei candidaţi care apreciem că ne pot reprezenta cel mai bine interesele noastre comune, ca profesie.

Vă aştept ca împreună să realizăm schimbarea pe care o aşteptăm cu toţii.

Doar împreună putem realiza schimbarea pe care ne-o dorim!

Cu aleasă consideraţie,

Mediator Fănuţa Lişman

În detaliu, Delaraţia de intenţie o puteţi citi de aici: Declaratie de intentie Fănuţa LIŞMAN

Curriculum Vitae poate fi consultat de aici: Curriculum vitae Fanuta Lisman actualizat ian. 2015

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s